heading_title

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovania

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) spoločnosti Be Woman, s.r.o. so sídlom  Dénešová 81, Košice 040 23, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1., Oddiel: Sro, Vložka č.: 51058/V, IČO: 53 619 161 DIČ: 2121435613  IČ DPH: SK 2121435613, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán – spoločnosti Be woman, s.r.o. ako dodávateľa služieb a tovarov (ďalej len „Poskytovateľ“ ) a fyzickej alebo právnickej osoby ako objednávateľa (ďalej len „Objednávateľ“).

Zmluvné strany vstupujú do zmluvného vzťahu, ktorý sa týka:

 • poskytovania kurzov predpôrodnej prípravy a hodín tehotenského cvičenia,
 • predaja tehotenských pomôcok
 • služieb s tým súvisiacich

Všeobecné obchodné podmienky, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na ich základe alebo v súvislosti s nimi, sa riadia slovenským právom, konkrétne Obchodným zákonníkom. VOP nadobúdajú platnosť 21.3.2021. Týmto dňom sa rušia predchádzajúce VOP.

2. Uzatvorenie zmluvy

Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Dodávateľom vzniká vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru (ďalej len „Objednávka“) v elektronickej forme na internetovej stránke Poskytovateľa. Objednávka obsahuje špecifikáciu objednávaných služieb a ich cenu, ktorú je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi za služby zaplatiť. Údaje vyplnené Objednávateľom v Objednávke sú Poskytovateľom považované za správne. Objednávateľ odoslaním Objednávky akceptuje tieto OP.

3. Kurzy predpôrodnej prípravy a hodiny cvičenia

Platba za služby

 • Úhrada služieb Objednávateľom prebieha prevodom na účet Poskytovateľa. Inštrukcie k platbe sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa (sekcia cenník) a Objednávateľ ich obdrží aj po odoslaní Objednávky Poskytovateľom.
 • Výška poplatkov je zverejnená na webovej stránke Poskytovateľa.
 • Objednávka Objednávateľa je platná po pripísaní úhrady poplatku na účet Poskytovateľa. Je v záujme Objednávateľa uhradiť poplatok za služby čo najskôr po odoslaní Objednávky a podľa platobných inštrukcií, v opačnom prípade Dodávateľ neručí za dostupnosť voľných miest na lekcii. Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa o prijatí úhrady a platnosti Objednávky.
 • Poplatok za kurz predpôrodnej prípravy alebo hodiny cvičenia sa vracia iba v prípade neotvorenia daného kurzu alebo hodín zo strany Dodávateľa. V takomto prípade je Dodávateľ povinný vrátiť Objednávateľovi poplatok v plnej výške alebo jeho alikvotnu časť.
 • Na bezplatné storno Objednávky má Objednávateĺ právo najneskôr 7 kalendárnych dní pred začiatkom objednaného kurzu.
 • V prípade zdravotných problémov Objednávateľa, ktoré zabraňujú jeho účasti na hodine cvičenia má Objednávateľ právo na vrátenie alikvotnej časti poplatku. Objednávateľ je povinný dodať lekárske potvrdenie zdravotného stavu. V takomto prípade je každá hodina navštívená Objednávateľom hodnotená sumou 13€.
 • V prípade zdravotných problémov Objednávateľa, ktoré zabraňujú jeho účasti na kurze predpôrodná príprava,  v termíne na ktorý sa objednal, dodávateľ hodnotí individuálne – objednávateľ je povinný dodať lekárske potvrdenie zdravotného stavu. Ak to dovoľuje kapacita dodávateľa umožní preradenie na iný termín, alebo po zvájomnej dohode nájdu iné riešenie.

Konanie lekcií

 • Pokiaľ nie je uvedené inak, kurzy predpôrodnej prípravy a hodiny cvičenia prebiehajú v priestoroch Dodávateľa.
 • Kurzy a hodiny prebiehajú pod vedením lektora Dodávateľa.
 • Je v záujme Objednávateľa informovať Dodávateľa o zmenách zdravotného stavu a ak to situácia vyžaduje, kurzu alebo hodiny sa nezúčastniť.
 • Kurzy a hodiny prebiehajú vo vopred stanovený čas, s ktorým je Objednávateľ oboznámený pred odoslaním Objednávky.
 • Neohlásenou neúčasťou na kurze alebo hodine nevzniká Objednávateľovi žiaden nárok na vrátenie poplatkov alebo náhradu hodiny.
 • Pri nahlásení neúčasti na kurze alebo hodine z dôvodu zdravotných problémov má Objednávateľ právo informovať sa o možnosti náhrady. Objednávateľ žiadosť posúdi a ak to bude možné, poskytne náhradu alebo vrátenie peňazí. Na posúdenie má vplyv najmä obsadenosť priestorov Dodávateľa. Objednávateľ má právo na náhradu 1 lekcie, pričom táto musí prebehnúť počas konania kurzu.
 • Za nahlásenú neúčasť sa považuje neúčasť ohlásená do 9:00 dňa konania hodiny na mailovú adresu objednavky@bewoman.sk

3. Predaj tehotenských potrieb a pomôcok

Tehotenské potreby a pomôcky zakúpene prostredníctvom webovej stránky Dodávateľa môže Objednávateľ vrátiť do 7 dní od ich prebratia. Z hygienických dôvodov má Objednávateľ možnosť vrátiť iba nepoužívaný tovar v neporušenom originálnom balení. Pokiaľ nie je možné zaručiť neporušenosť balenia a nepoužívanie tovaru, Dodávateľ má právo tovar neprebrať späť. V prípade, že tovar spĺňa všetky kritéria na jeho vrátenie, Dodávateľ preberie tovar a vráti Objednávateľovi úhradu v plnej výške. Tovar je možné vrátiť jeho doručením na adresu sídla Dodávateľa alebo po dohode aj osobne v priestoroch Dodávateľa.

4. Služby poskytované tretími stranami

Na webovej stránke sprostredkováva Dodávateľ služby poskytované aj tretími stranami. Ide najmä o služby Bellypainting – maľovanie na bruško a Tehotenská fotografia. Za tieto služby nesie zodpovednosť nižšie uvedená tretia strana. Objednávateľ úhradza predmetné služby priamo tretej strane a tak isto je povinný riešiť prípadné reklamácie priamo s ňou. Dodávateľ poskytuje tretím stranám iba priestor na ich realizáciu a propagáciu.

5. Ochrana osobných údajov

Objednávateľ dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov a to v zmysle zákona  č. 18/2018 Z.z.  ktoré poskytol Dodávateľovi a to v rozsahu: meno, priezvisko a titul, kontaktná adresa, kontakty /telefón, email/ pre účely zaradenia do databázy pre zasielanie vybraných, teda zakúpených produktov zo stránok webu bewoman.sk  Dodávateľ vyhlasuje že tieto údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú nikde zverejňované a sprístupňované – okrem  krokov na daľšie spracovanie objednávky.

Dodávateľ týmto vyhlasuje, že sa riadi nariadením GDPR (General Data Protection Regulation) – nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”). a platnou slovenskou legislatívou o ochrane osobných údajov – zo dňa  21.3.2021 novým zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Viac si môžete prečítať tu:  https://www.bewoman.sk/gdpr

 

6. Reklamácie

Reklamácie sa vzťahujú na tovar a produkty s výrobnou ako aj materiálnou chybou, ktorá sa prejaví v záručnej lehote 24 mesiacov. Takouto chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené či znemožnené jeho využívanie alebo používanie.

Ak je príčinou takéhoto stavu opotrebenie tovaru, úmyselné alebo neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby Gravifit s.r.o. tento stav posúdi najneskôr do 30 dní od vzniku nároku na reklamáciu.
Záručná lehota začína plynúť okamihom prevzatia tovaru kupujúcim.

Pri zakúpení tovaru, prikladáme faktúru, ktorá slúži ako daňový doklad, vhodný na uplatnenie reklamácie, vrátení alebo výmene tovaru.
Záruka sa nevzťahuje na:

 • vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a jeho súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení
  z používania behom záručnej doby
 • opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby
 • mechanické poškodenie
Ako postupovať pri reklamácii

V prípade reklamácie, prosíme zákazníkov, aby nás kontaktovali mailom, telefonicky alebo vyplnením reklamačného formulára .
Pri zaslaní reklamovaného tovaru je nutné doložiť doklad o zakúpení tovaru resp. faktúru (kópiu) a Záručný list (ak ho balenie obsahuje) a doručiť na adresu Dodávateľa.

Odstúpenie od zmluvy

a) Nákup produktov:

Pri nákupe cez internet má klient podľa zákona právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od okamihu, keď tovar prevezme, či už priamo v priestoroch Dodávateľa, teda na odbernom mieste, alebo od prepravnej služby (Slovenská Pošta).

Pokiaľ si prajete od zmluvy odstúpiť a teda tovar vrátiť, prosíme vás aby ste nás vopred kontaktovali telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Tovar tak následne môžete zaslať spolu s faktúrou na adresu, Be Woman, s.r.o., Dénešová 81, 04023 Košice.

Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru Dodávateľovi znáša Objednávateľ (spotrebiteľ). Dovoľujeme si upozorniť spotrebiteľa, že tovar doručovaný formou dobierky nepreberáme. Cena tovaru a to i vrátane poštovného, vám potom bude zaslaná na účet. Ak odstupujete od zmluvy, žiadame vás o vyplnenie formuláru – Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, odoslať tovar nepoškodený, bez známok používania alebo opotrebenia spolu s pôvodným obalom ako i s kompletným príslušenstvom.

b) Kurzy poskytované Dodávateľom v priestoroch Dodávateľa

Klient je kedykoľvek počas trvania Zmluvy oprávnený Zmluvu vypovedať, a to vo forme Žiadosti o zrušenie Účtu, adresovanú Dodávateľovi, aj elektronickými prostriedkami na E-mailovú adresu dodávateľa. Vypovedanie Zmluvy je účinné doručením Žiadosti o zrušenie internej karty (účtu) Dodávateľovi. V tomto prípade je Dodávateľ povinný do 3 pracovných dní uskutočniť výmaz údajov Klienta (Objednávateľa) na webovej stránke a zrušiť internú kartu Klienta. Klient je oprávnený sa kedykoľvek opäť zaregistrovať na stránkach Dodávateľa a založiť si novú internú kartu.

c) Výpoveď predplatného:

Služby Dodávateľa sú na tieto účely poskytované formou predplatného. Objednávateľ má právo objednané predplatné zrušiť formou výpovede predplatného. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 14 dní po zakúpení predplatného. Ak Objednávateľ predplatné písomne nevypovie v uvedenej lehote – predplatné automaticky ostáva aktívne.

7. Ustanovenia k jednotlivým produktom:

 • Na produkt, akým je online video knižnica na stránkach Dodávateľa (www.bewoman.sk) sa vzťahuje predplatné, a teda predplatné na všetky cvičenia – kurzy. Po objednaní produktu Objednávateľom a následnom potvrdení objednávky bude Objednávateľovi zaslaná zálohová faktúra. Po jej uhradení, a teda po zaplatení kúpnej ceny produktu bude produkt Objednávateľovi sprístupnený zaslaním jeho prihlasovacích údajov, ktoré pozostávajú z mena a hesla a to v rámci členskej sekcie na webu Dodávateľa. Následne bude objednávateľovi vystavený daňový doklad a to vo forme faktúry, ktorý mu bude zaslaný na začiatku obdobia predplatného. Tento daňový doklad mu bude zaslaný elektronicky prostredníctvom e-mailu. Zakúpenie produktu na splátky online kurzov nie je možné. Prístup k online video knižnici má Objednávateľ počas celej doby platnosti predplatného. Po skončení predplatného je prístup ku knižnici pozastavený.
 • Na produkt, akým je ANIBALL – zdravotná pomôcka a  Čaj pre tehotné sa vzťahuje reklamačný formulár, resp. odstúpenie od zmluvy. Reklamačný formulár je sprístupnený na internetových stránkach www.bewoman.sk. Produkty sú zasielané prostredníctvom pošty spolu s faktúrou. Odstúpenie od zmluvy a teda vrátenie uhradenej sumy je zaručené nepoužívaním produktov a to z hygienických dôvodov.
 • Doplnkové služby akými sú masáže, konzultácie, individuálne lekcie, účasť pri pôrode sú predmetom vopred dohodnutého termínu a riadia sa cenníkom zverejneným na webových stránkach Dodávateľa.

8. Informácie o alternatívnom riešení sporov (ARS)

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na reklamacie@bewoman.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95


10. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.bewoman.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 21. 3. 2021


×

Súhlasím so zasielaním newsletterov